STATUT
KROK PO KROKU – FUNDACJI NA RZECZ DZIECI
Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN
(tekst jednolity z dnia 05 grudnia 2012 r.)


Dział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
ustanowiona została aktem notarialnym w dniu 18 lipca 2007 r., Repertorium A nr 2063/2007,
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, przed
Notariuszem Jarosławem Czarneckim i działa w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991r. poz. 203 ze zm.), Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz
niniejszy Statut.
Art. 2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Art. 3
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
Art. 4
Fundacja może tworzyć filie i oddziały
Art. 5
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony
Art. 6
Fundacja posiada osobowość prawną.
Art. 7
Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Fundacja może posiadać znak graficzny
i odznakę.
Art. 8
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Dział II
Cele i zasady działania Fundacji
Art. 9
Celem Fundacji jest:

 1. podejmowanie i realizacja różnorodnych działań przyczyniających się do wspierania
  osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
  i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mieszczącymi się w grupie tzw. spektrum
  zaburzeń autystycznych;
 2. działalność charytatywna na rzecz rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 3. działanie na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. skupianie wokół idei Fundacji twórców, przedstawicieli nauki i medycyny,
  sympatyków w kraju i za granicą;

Art. 10

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. wspieranie instytucji, które stwarzają dzieciom z zaburzeniami rozwoju jak najkorzystniejsze warunki do pełnego rozwoju;
 2. organizowanie i prowadzenie różnych form szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, takich np. jak autyzm, zwłaszcza terapii behawioralnej;
 3. merytoryczną i doradczą opiekę nad profesjonalistami pracującymi z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i rodzicami dzieci;
 4. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju poprzez:
  • pomoc finansową i rzeczową;
  • organizowanie zbiórek pieniężnych;
  • pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych;
 5. podejmowanie działań na rzecz obrony interesów i praw dzieci z zaburzeniami rozwoju
 6. popularyzowanie tematyki zaburzeń rozwoju (np. autyzmu) i innych zaburzeń poprzez:
  • wydawanie biuletynów;
  • wydawanie w polskiej wersji językowej książek obcojęzycznych;
  • organizację kongresów, sympozjów, wystaw.
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, które zajmują się terapią osób z autyzmem lub które zajmują się innymi aspektami problematyki autyzmu;
 8. prowadzenie rejestru ośrodków krajowych świadczących pomoc dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami i ich rodzinom;
 9. stworzenie warunków do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku 6-12 lat;
 10. współpraca z władzami i urzędami lokalnymi.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Art. 11
Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną
działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 7-10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.).
Działalność odpłatna dotyczy przedsięwzięć określonych w art. 10 ust. 1 pkt.: 2, 3, 6, 9.
Działalność nieodpłatna dotyczy przedsięwzięć określonych w art. 10 ust. 1 pkt.: 1, 4, 5, 7, 8,
10 i art. 10 ust. 2.

Dział III
Majątek i dochody Fundacji
Art. 12

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą zostało przeznaczone 1.000,00 zł.(słownie: tysiąc złotych).

Art. 13
Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, zapisów, spadków od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;
 2. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, akcji charytatywnych;
 4. odsetek bankowych do funduszy;
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego przez Fundację w trakcie
 6. działalności;
 7. otrzymanych dotacji;
 8. pozyskanych grantów.

Art. 14
Organy w rozumieniu art. 15 nie mają prawa do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
  do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
  członkowie, członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku
  małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
  drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
  trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
  preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
  trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
  Fundacji;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
  Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
  innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Dział IV
Organy Fundacji
Art. 15

 1. Organami Fundacji są:
  • Rada Fundatorów;
  • Zarząd;
  • Komisja Rewizyjna.
 1. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.
 2. Kadencja organów Fundacji nie jest oznaczona.

Rada Fundatorów
Art. 16

 1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
 2. Członkami Rady Fundatorów są Fundatorzy.
 3. Fundatorzy w skład Rady mogą powoływać inne osoby.

Art. 17
Do kompetencji Rady Fundatorów należą na zasadzie wyłączności:

 1. zatwierdzenie i korygowanie planów i programów realizacji celów statutowych
  Fundacji;
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi;
 4. uchwalenie dla Zarządu wytycznych działania;
 5. udzielanie szczególnych pełnomocnictw Zarządowi;
 6. interpretacja statutu;
 7. określanie sposobów działania Zarządu
 8. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji;
 9. uchwalanie zmian celów Fundacji i jej statutu, połączenia z inną Fundacją, likwidacja
  Fundacji;
 10. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 11. podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości Organów Fundacji.

Art. 18

 1. Radzie Fundatorów przewodniczy wybrany spośród członków Rady na okres 2 lat
  Przewodniczący.
 2. Rada Fundatorów zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 3. Rada Fundatorów decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał podejmowanych
  w obecności wszystkich członków.

Zarząd
Art. 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji stosownie do uchwał Rady Fundatorów
  i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Fundatorów,
  a w szczególności:
  − realizacja uchwał Rady Fundatorów;
  − sporządzanie programów i planów realizacji celów statutowych;
  − prowadzenie spraw finansowo-gospodarczych Fundacji i rozliczanie się z nich przed
  − Radą Fundatorów;
  − nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości;
  − zaciąganie kredytów bankowych;
  − udzielanie pełnomocnictw w ramach posiadanych uprawnień.
 1. Zarząd składa Radzie Fundatorów sprawozdanie ze swojej rocznej działalności.
 2. Kadencja Zarządu nie jest oznaczona.
 3. Zarząd może powołać jako swe ciało doradcze Komitet Naukowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

Art. 20

Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Skład Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Rada Fundatorów.

Członkowie Zarządu pracują społecznie bądź są zatrudnieni w Fundacji na podstawie powołania lub umowy o pracę.

Stosunek pracy z członkami Zarządu nawiązuje osoba wyznaczona przez Radę Fundatorów.

Członkom Zarządu pracującym społecznie może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu. Zwrot kosztów może być ustalany ryczałtowo.

Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 21
Zarząd pracuje kolegialnie, na odbywających się okresowo posiedzeniach. W okresie między
posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy
członkami Zarządu.
Art. 22
Zarząd decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów
decyduje stanowisko zajęte przez Prezesa.
Art. 23
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków samodzielnie.

Komisja Rewizyjna
Art. 24

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji niezależnym od
Zarządu.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego. Skład
  Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje w drodze uchwały Rada Fundatorów.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej nie jest oznaczona.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  − nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
  powinowactwa lub podległości służbowej;
  − nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  − mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu
  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż
  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
  przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art. 25

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej Fundacji, co najmniej raz w roku;
  • składanie sprawozdania Radzie Fundatorów wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi;
  • przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Fundacji.
 1. W celu wykonania swych zadań kontrolnych Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
  • żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.


Dział V
Działalność gospodarcza Fundacji
Art. 26

 1. Działalność gospodarcza Fundacji jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność pożytku publicznego.
 2. Cały uzyskany przez Fundację dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  • Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z
  • Działalność paramedyczna – PKD 86.90.D
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
   przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z

Art. 27

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą poprzez jednostki gospodarcze w formie udziału w spółkach handlowych, cywilnych i innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Pracowników dla działalności gospodarczej i statutowej zatrudnia Zarząd.
 3. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność osób kierujących działalnością gospodarczą określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 4. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wysokość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników określa Zarząd.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności gospodarczej,
  zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Dział VI
Postanowienia końcowe

Art. 28
Dla realizacji określonych w statucie celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.
Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji.
Art. 29
Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Fundatorów w drodze uchwały na wniosek Zarządu.

Art. 30
Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały.
Art. 31
Nadzór nad Fundacją pełni Minister Zdrowia.
Art. 32
Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia o sposobie wykorzystania majątku i likwidacji Fundacji.
Art. 33
Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy – Krajowy Rejestr Sądowy.


Rada Fundatorów:

………………………………………………………….
Ewa Marcinowska-Suchowierska
………………………………………………………….
Jerzy Suchowierski

Warszawa, dnia 05 grudnia 2012 r.