Program SUBKONTA

Celem Programu SUBKONTA jest pomoc rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwoju w pozyskiwaniu środków finansowych. Rodzice mogą wykorzystać środki zgromadzone na subkoncie dziecka na pokrycie kosztów związanych z terapią, rehabilitacją i aktywizacją społeczną swojego dziecka, zgodnie z celami statutowymi Fundacji. Program jest realizowany w ramach działalności nieodpłatnej Fundacji. W 2022 roku w Programie SUBKONTA uczestniczy 61 podopiecznych Fundacji.

Projekt „Bon na Innowacje”

W latach 2009-2010 realizacja projektu w ramach programu „Bon na Innowacje” finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu programu szkoleniowego przygotowującego dzieci z trudnościami przystosowawczymi i zaburzeniami rozwoju do placówki przedszkolnej. Projekt realizowany przy współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

„Program wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Od sierpnia do grudnia 2011 roku Fundacja realizowała 2 programy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju z terenu woj. mazowieckiego (szkolenia, warsztaty, konsultacje domowe). Programy współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków PFRON.

Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2012 – 2022

Celem projektów  współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  jest zwiększenie samodzielności dzieci ze spektrum autystycznego (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) oraz rozwój ich umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez rehabilitację w specjalistycznej placówce.

Dzieci zakwalifikowane do Projektów PFRON bezpłatnie uczestniczyły w zajęciach indywidualnych (rehabilitacja psychologiczna i logopedyczna) i grupowych (rehabilitacja społeczna), prowadzonych przez psychologów behawioralnych, specjalistów z zakresu psychologii rozwojowej i terapii behawioralnej, szkoleniowców pracujących w ośrodku rehabilitacyjnym KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

Zajęcia miały charakter intensywnej terapii (rehabilitacji) – intensywność oddziaływań wynosiła 20  godzin tygodniowo dla każdego dziecka przez okres 3,5 miesiąca. Każde dziecko (Beneficjent Ostateczny Projektu) biorące udział w projekcie, otrzymało pakiet 283 godzin bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych ze specjalistami.

Zajęcia prowadzone w ramach Projektów opierały się na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (tj, terapii ABA, zwanej również behawioralną). Uczestnikami Projektu były dzieci w wieku 2-10 lat z terenu woj. mazowieckiego ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń rozwoju mieszczących się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) i orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wolontariusze – w realizację działań w Projektach PFRON, oprócz specjalistów z zakresu psychologii rozwojowej i terapii behawioralnej (psychologów, pedagogów, logopedów), zaangażowani byli również wolontariusze:

Wolontariusz Superwizor – nadzór nad właściwym kierunkiem terapii,  kontrola, czy obrane kierunki terapii są najlepsze (kontrola skuteczności terapii), korygowanie, sprawdzanie efektów pracy terapeutów. Praca superwizora jest ważnym elementem terapii dziecka z autyzmem. Superwizje  prowadzone były przez najwyższej klasy specjalistów od terapii behawioralnej dzieci ze spektrum autyzmu.

Wolontariusze asystenci – uczestniczyli w zajęciach rehabilitacji społecznej, wspierając terapeutów podczas rehabilitacji grupowych z dziećmi.

Wolontariusz Koordynator merytoryczny – nadzorował właściwe przeprowadzenie rekrutacji, logistyki zajęć terapeutycznych oraz merytoryczną ewaluację efektów terapii.

Wolontariusze logistyka – do realizacji działań związanych z obsługą administracyjną projektu oraz działaniami marketingowymi. Wolontariusze  logistyka byli odpowiedzialni m.in. za dystrybucję ulotek i plakatów, pomoc przy pracach biurowych.

Projekty współfinansowane ze środków PFRON w latach 2012 – 2022:

1. Od 15 lutego do 31 grudnia 2012  roku realizacja Projektu „KROK PO KROKU – Intensywna interwencja behawioralna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autystycznego”.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu nr 9.

Bezpłatnym wsparciem objęto 34 dzieci.

2. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku realizacja Projektu „KROK PO KROKU – Intensywna, kompleksowa i systemowa terapia behawioralna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autystycznego”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu nr 13.

Bezpłatnym wsparciem objęto 30 dzieci.

3. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku realizacja projektu „Program KROK PO KROKU – zwiększanie samodzielności, socjalizacji i umiejętności komunikacyjnych dzieci ze spektrum autystycznego”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu nr 15.

Bezpłatnym wsparciem objęto 24 dzieci.

4. . Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku realizacja projektu „KROK PO KROKU – Program intensywnego i kompleksowego wsparcia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu nr 24.

Bezpłatnym wsparciem objęto 42 dzieci.

5. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku realizacja projektu „KROK PO KROKU – Intensywna terapia behawioralna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

Bezpłatnym wsparciem objęto 42 dzieci.

6. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku realizacja projektu „KROK PO KROKU do samodzielności – kompleksowa terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem”.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Bezpłatnym wsparciem objęto 30 dzieci.

7. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku realizacja projektu „KROK PO KROKU do rozwoju i niezależności – Intensywne wsparcie dla dzieci z autyzmem”.

Projekt  współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

Bezpłatnym wsparciem objęto 24 dzieci.

8. Od 01 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 roku realizacja projektu  pn. „Aktywnie i samodzielnie KROK PO KROKU – intensywne wsparcie dla dzieci z autyzmem”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019).

Bezpłatnym wsparciem objęto 30 dzieci.

9. Od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 roku realizacja projektu  pn. „Pokonamy bariery KROK PO KROKU – kompleksowa terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020).

Bezpłatnym wsparciem objęto 30 dzieci.

Projekty finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Ursynów w latach 2013 – 2019

Projekty realizowane w Warszawie, na terenie dzielnicy Ursynów, przeznaczone dla mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – ursynowskich rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach otwartych konkursów ofert przeprowadzanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów dot. realizacji projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Bezpośrednim celem projektów było przygotowanie rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem, poprawy umiejętności komunikacyjnych, społecznych i poznawczych dziecka oraz realizacji permanentnej domowej terapii (wzmocnienie efektów profesjonalnej rehabilitacji, której dzieci są poddawane w specjalistycznych ośrodkach). Realizowane w ramach projektów bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz konsultacje domowe i środowiskowe (w szkołach/przedszkolach) podniosły i usystematyzowały wiedzę i umiejętności rodziców/opiekunów, co w dłuższej perspektywie doprowadziło do usamodzielnienia dzieci, ich socjalizacji i aktywizacji, a w szczególności do właściwego przygotowania do efektywnego i bezstresowego funkcjonowania w domu i placówce przedszkolnej lub szkolnej.

Takie kompleksowe podejście dało dzieciom możliwość nauki i ćwiczenia umiejętności w środowiskach, w których funkcjonują na co dzień, a rodzicom/opiekunom dodatkowe kompetencje w opiece nad niepełnosprawnymi pociechami.

Każdy beneficjent projektów uczestniczył w następujących formach wsparcia:

1. szkolenia (20 h dydaktycznych)

2. warsztaty (12 h dydaktycznych)

3. indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania

Każdy uczestnik mógł skorzystać z 4 godzin indywidualnych konsultacji domowych lub konsultacji środowiskowych w jednostkach edukacyjnych (przedszkole/szkoła znajdujące się na Ursynowie w Warszawie ), do których uczęszcza dziecko. Konsultacje były prowadzone przez najlepszych specjalistów z dziedziny terapii behawioralnej i pozwoliły na właściwe i przyjazne dla dziecka z autyzmem przygotowanie środowiska domowego oraz na obserwację pracy rodzica/opiekuna z dzieckiem, pomoc w doborze najskuteczniejszych metod terapii z konkretnym dzieckiem oraz wyeliminowanie popełnianych błędów.

Wolontariusze logistyka – do realizacji działań związanych z obsługą administracyjną projektów oraz działaniami marketingowymi zaangażowani byli wolontariusze  logistyka,  odpowiedzialni m.in. za dystrybucję ulotek i plakatów, pomoc przy realizacji szkoleń i warsztatów.

Projekty Ursynów realizowane w latach 2013-2019:

1. Od 15 lutego do 14 sierpnia 2013 realizacja Programu „KROK PO KROKU- program kompleksowego wsparcia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodziców”.

2. Od 15 lutego do 14 sierpnia 2014 roku realizacja programu „KROK PO KROKU – systematyczne, długofalowe i kompleksowe wsparcie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin”.

3. Od 01 lutego do 31 sierpnia 2016 roku realizacja Programu „KROK PO KROKU – kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjny dla ursynowskich rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem”.

4. Od 20 lutego do 31 sierpnia 2017 roku realizacja Projektu ,, KROK PO KROKU – kompleksowy program wsparcia dla ursynowskich rodzin dzieci z autyzmem”. 

5. Od 05 marca do 31 sierpnia 2018 roku realizacja Projektu „Szkolenia, warsztaty, konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem z Ursynowa – Program KROK PO KROKU”.

6. Od 01 marca do 30 września 2019 roku realizacja Projektu „KROK PO KROKU do samodzielności – program wsparcia dla ursynowskich rodzin dzieci z autyzmem”.

Projekty współfinansowane przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków PFRON w latach 2014 – 2018

Projekty realizowane w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w Województwie Mazowieckim zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”:

– organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

– opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.

Wolontariusze logistyka – do realizacji działań związanych z obsługą administracyjną projektów oraz działaniami marketingowymi zaangażowani byli wolontariusze  logistyka,  odpowiedzialni m.in. za dystrybucję poradników, ulotek i plakatów, pomoc przy realizacji szkoleń i warsztatów.

1. 01 sierpnia do 31 października 2014 roku Fundacja realizowała program „Podejście KROK PO KROKU do terapii dzieci z autyzmem – seria poradników dla profesjonalistów i rodziców”. Celem projektu było przygotowanie serii 100 bezpłatnych poradników dotyczących problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders; ASD), a przeznaczonych dla profesjonalistów pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju i dla rodziców takich dzieci.

2. 01 sierpnia do 31 października 2015 roku realizacja programu  „KROK PO KROKU Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem – poradnik dla terapeutów i nauczycieli”.

Celem projektu było wydanie bezpłatnego poradnika (wraz z płytą DVD zawierającą materiały dydaktyczne) dotyczącego problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu, przeznaczonego dla 150 profesjonalistów (terapeutów/nauczycieli)  pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju.

3. 01 sierpnia do 31 października 2015 roku realizacja programu  „KROK PO KROKU do samodzielności – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem”.

Cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla 47 rodziców dzieci z autyzmem i profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

4. 01 sierpnia do 30 listopada 2016 roku realizacja projektu  „KROK PO KROKU Wykorzystanie terapii behawioralnej w radzeniu sobie z problemami związanymi z karmieniem (trening jedzenia) i wypróżnianiem (trening toaletowy) u dzieci z autyzmem – poradnik dla terapeutów i nauczycieli”.

Celem projektu było wydanie bezpłatnego poradnika (wraz z płytą DVD zawierającą materiały dydaktyczne) dotyczącego problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu, przeznaczonego dla 152 profesjonalistów (terapeutów/nauczycieli)  pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju. 

5. Od 01 sierpnia do 30 listopada 2016 roku realizacja projektu  „KROK PO KROKU – kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem”.

 Cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla 60 rodziców dzieci z autyzmem, wolontariuszy i profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

6. Od 01 sierpnia do 30 listopada 2017 roku realizacja projektu  „KROK PO KROKU  – wykorzystanie terapii behawioralnej w pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem”.

Celem projektu było wydanie bezpłatnego poradnika dotyczącego problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu, przeznaczonego dla 155 profesjonalistów (terapeutów/nauczycieli)  pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju.

7. Od 01 sierpnia do 30 listopada 2017 roku realizacja projektu  „KROK PO KROKU  – projekt szkoleniowo-warsztatowy dla terapeutów, nauczycieli, wolontariuszy i rodzin dzieci z autyzmem”. Cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla 60 rodziców dzieci z autyzmem, wolontariuszy i profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

8. Od 01 sierpnia do 30 listopada 2018 roku realizacja projektu  „Szkolenia i warsztaty dla rodzin dzieci z autyzmem, terapeutów, nauczycieli i wolontariuszy – KROK PO KROKU”. Cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla 67 rodziców dzieci z autyzmem, wolontariuszy i profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Międzynarodowe Sympozja Naukowe

1. 25/26 marca 2011 roku – współorganizacja VII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

2. 24/25 marca 2012 roku – współorganizacja VIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej pt. „Stosowana Analiza Zachowania: oparte na dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju”.

3. 06/07 kwietnia 2013 roku – współorganizacja IX Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Temat przewodni Sympozjum: „Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej.

4. 29/30 kwietnia 2014 roku – współorganizacja X Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Temat przewodni Sympozjum: Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii”.

5. 21/22 marca 2015 roku  współorganizacja XI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Temat przewodni Sympozjum: „Kliniczny kontekst analizy zachowania: Trzy fale terapii behawioralnej”.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

1. Kwiecień 2015 rok Światowy Dzień Autyzmu z Poradnikiem Autystycznym – bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – Bezpłatne konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci z autyzmem: 01-03 kwiecień 2017 rok.