Ręka trzymające długopis, składająca podpis na umowie.

Szanowni Państwo,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin, ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa, KRS: 0000 287 008, Regon: 141100904 NIP: 521 34 55 336

1.1 Kontakt z administratorem danych osobowych :

–  tel. 22 885 12 48 / 603 211 119

– adres e-mail: biuro@krokpokroku.org / kontakt@krokpokroku.org

1.2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

–  tel. 22 885 12 48 / 603 211 119

– adres e-mail: biuro@krokpokroku.org / kontakt@krokpokroku.org

2. Państwa dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

2.1 Realizacji celów statutowych Fundacji

2.2 Obsługi zawartych umów

2.3 Rekrutacji i zatrudnienia

2.4 Organizacji sympozjów i kongresów

2.5 Organizowanie i prowadzenie różnych form szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących terapii dzieci

    z zaburzeniami rozwoju

2.6 Obsługi pocztowo-kurierskiej

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

3.1 Zgoda na przetwarzanie danych

3.2 Realizacja umowy

3.3 Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych

3.4 Obowiązek prawny ciążący na administratorze

3.5 Ochrona Państwa żywotnych interesów

4. Państwa dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

4.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

4.2 Do czasu wypełnienia celu przetwarzania

4.3 Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń

4.5 Zgodnie z udzieloną zgodą

4.6 Do czasu cofnięcia zgody

5. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

5.1 Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe

5.2 Podmiotom świadczącym nam usługi IT

5.3 Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe

5.4 Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

5.5 Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą)

5.6 Podmiotom świadczącym usługi pocztowo-kurierskie

5.7 Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie (tel. 22 885 12 48) lub wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail: biuro@krokpokroku.org

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin do realizacji umowy.

11. Podanie przez Państwo danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

11.1 Kodeks pracy

11.2 Ustawa o Rachunkowości

11.3 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

11.4 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11.5 Ustawa o zawodzie  psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

11.6 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

12. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu

decyzji. Nie będziemy poddawać Państwa profilowaniu.