REGULAMIN SZKOLEŃ
organizowanych przez KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci
z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem szkolenia jest KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.
 2. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania.
 3. Wszelkie aktualności i informacje dotyczące tematyki szkolenia, miejsca oraz innych warunków związanych ze szkoleniem znajdują się na stronie www.krokpokroku.org.
 4. Niniejszy regulamin jest komplementarny względem regulaminu sklepu znajdującego się pod adresem: https://www.krokpokroku.org/regulamin-sklepu-internetowego/

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie zakupu danego szkolenia za pośrednictwem sklepu internetowego Krok po Kroku.
 2. Po zakupieniu szkolenia, w skrzynce mailowej Uczestnika powinien pojawić się komunikat z informacją o przyjęciu zgłoszenia oraz o terminie płatności.
 3. W razie braku powyższej informacji Uczestnik zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z Organizatorem (nr tel.  603 211 119, adres e-mail: kontakt@krokpokroku.org)
 4. W przypadku odwołania szkolenia, zmiany daty szkolenia przez Organizatora lub wystąpienia innej, uzasadnionej przyczyny, Uczestnik otrzymuje prawo: do wzięcia udziału w szkoleniu w nowym terminie LUB do wzięcia udziału w innym szkoleniu, którego koszt był taki sam jak szkolenia, które zakupił LUB do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.

III PŁATNOŚĆ

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w ciągu 5 dni od daty rejestracji na numer rachunku bankowego:
  KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
  Bank: Volkswagen Bank direct
  Numer konta:
   16 2130 0004 2001 0419 2704 0001
  tytułem: szkolenie „nazwa szkolenia” za Imię i Nazwisko uczestnika szkolenia
 2. Niedokonanie wpłaty za szkolenie w wymaganym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 3. W przypadku zgłaszania większej liczby uczestników konieczna jest korespondencja e-mailowa z Organizatorem, w celu przekazania nazwisk delegowanych osób oraz szczegółów zgłoszenia.
 4. Organizator wystawia fakturę, która zostanie wysłana na adres email wskazany podczas zakupu szkolenia.
 5. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez Uczestnika w formularzu zakupu.
 6. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

IV OBECNOŚĆ PODCZAS SZKOLENIA

 1. Każdy Uczestnik uzyskuje informacje na temat wykorzystywanej platformy online oraz sposobu zalogowania się do niej co najmniej 5 dni przed terminem szkolenia.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zalogować się na wskazaną platformę online punktualnie (zgodnie z informacją o godzinie rozpoczęcia szkolenia).
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest obecność podczas całego szkolenia; w przypadku wystąpienia problemów technicznych dopuszczalne jest krótkotrwałe (nie dłuższe niż kilkunastominutowe) wylogowanie się.

V  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin, ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa (administrator danych), w celach związanych z realizacją szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników szkolenia jest:KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
  ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa.
 3. Dane osobowe Uczestników szkolenia będą przetwarzane w celu organizacji i rozliczenia szkolenia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  • 4.1 Zgoda  na przetwarzanie danych wyrażona przez Uczestnika szkolenia.
  • 4.2 Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • 4.3 Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe Uczestników szkolenia w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:
  • 5.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • 5.2 Do czasu wypełnienia celu przetwarzania.
  • 5.3 Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń.
  • 5.4 Zgodnie z udzieloną zgodą.
  • 5.5 Do czasu cofnięcia zgody.
 6. Informujemy, że dane osobowe Uczestników szkolenia mogą być udostępnione:
  • 6.1 Podmiotom świadczącym Fundacji usługi księgowe.
  • 6.2 Podmiotom świadczącym Fundacji usługi IT.
  • 6.3 Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.
  • 6.4 Podmiotom świadczącym Fundacji usługi bankowe.
  • 6.5 Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Uczestników szkolenia nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Dane osobowe Uczestników szkolenia mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników szkolenia jest dobrowolne.
 10. Uczestnicy szkolenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 11. Dane osobowe Uczestników szkolenia nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Nie będziemy poddawać Uczestników szkolenia profilowaniu.

VI INNE

 1. Materiały szkoleniowe, które Uczestnicy otrzymują podczas szkolenia, są własnością intelektualną KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin lub osób prowadzących dane szkolenie. Zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Organizatora.
 2. Uczestnicy udzielają KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin nieodpłatnego prawa do wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas szkolenia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin działalnością statutową.
 3. Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych przed i po szkoleniu, w celach monitorowania efektywności nauczania.
 4. Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z ważnych przyczyn lub wprowadzenia drobnych zmian w jego programie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia.
 7. Zakupienie szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem  regulaminu.
 8. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2019 roku.
 9. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem:
  KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
  ul. Zaściankowa 92 lok.4
  02-989 Warszawa
  www.krokpokroku.org
  adres e-mail: kontakt@krokpokroku.org
  nr tel.  603 211 119