Fundacja

KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin powstała w 2007 roku z inicjatywy osób żywo zainteresowanych tematyką autyzmu w Polsce. Misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju, ich rodzicom, a także specjalistom zajmującym się problematyką autyzmu. 

W swoich działaniach Fundacja Krok po Kroku stara się rozwiązywać codzienne trudności dzieci autystycznych i ich rodzin, wspiera rehabilitację podopiecznych, stosując efektywne metody terapii oraz asystuje rodzicom w pozyskiwaniu funduszy na terapię dzieci. Fundacja realizuje programy wsparcia dla rodziców, dzięki którym zdobywają oni umiejętności potrzebne do zapewnienia swoim pociechom właściwej opieki wraz z wprowadzaniem elementów terapii do domu, co wspomaga efekty oddziaływań stosowanych  w ośrodkach specjalistycznych. Fundacja organizuje szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania dla osób pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju.

Autyzm

Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym, częstszym niż zespół Downa. Autyzm jest zaburzeniem, z którego nie można dziecka wyleczyć, ale można mu pomóc w znacznym stopniu. Dlatego też jest niezmiernie ważne, aby w pracy z dziećmi z autyzmem stosować efektywne metody terapeutyczne. Badania naukowe dowodzą, że wczesna intensywna interwencja behawioralna  prowadzi do znaczących i klinicznie ważnych zmian w poznawczym, społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniu dziecka z autyzmem. Przegląd wielu publikacji dotyczących wykorzystania metod opartych na stosowanej analizie zachowania (tzn. technik behawioralnych) pokazuje, że są one efektywne nie tylko w uczeniu dzieci z autyzmem, ale także w przystosowywaniu ich do samodzielnego życia. W czasie wieloletniej działalności Fundacji byliśmy w stanie wypracować autorski sposób pomagania dzieciom „Podejście KROK PO KROKU” do nauczania dzieci z autyzmem.

W Polsce grupa dzieci z autyzmem jest bardzo duża, zaś dostęp do profesjonalnej terapii (rehabilitacji) niezmiernie utrudniony i przede wszystkim bardzo często niedostępny, ze względu na wysoki koszt terapii (szacowany koszt intensywnej terapii wynosi ok. 7000,00 zł/miesiąc). W Polsce, podobnie jak i w innych miejscach na świecie, nie ma wystarczającej liczby specjalistów i placówek zajmujących się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Badania pokazują iż na skutek wczesnych intensywnych oddziaływań, niektóre dzieci z diagnozą ze spektrum zaburzeń autystycznych osiągają tak duże sukcesy w miarach IQ, socjalizacji i radzenia sobie w życiu codziennym, że nie spełniają już kryteriów diagnostycznych dla autyzmu. W czasie re-diagnozy, dzieci takie albo otrzymują diagnozę mniej poważnego zaburzenia w ramach spektrum autystycznego albo w ogóle „tracą” diagnozę. Wynik taki jest niezmiernie korzystnym efektem wczesnych intensywnych oddziaływań terapeutycznych. Autyzm to inne niż typowe postrzeganie świata i myślenie o otoczeniu. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu napotykają różne trudności każdego dnia. Bardzo ważne jest wczesne objęcie wsparciem dzieci z ASD i ich rodzin, w celu pokonywania trudności i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie i później w dorosłym życiu. Najważniejsze u dzieci z autyzmem to wczesna interwencja, czyli diagnoza i rozpoczęcie intensywnej terapii. Terapia behawioralna jest zalecana jako wiodąca forma terapii dzieci z autyzmem przez organizacje rządowe w Stanach Zjednoczonych i w Europie (np. National Reserach Council, 2001; New York State Department of Health, 1999). Dawson i Osterling (1996) wymieniają kilka czynników wpływających na efektywność i społeczną akceptowalność programu rehabilitacji psychologicznej dla dzieci z autyzmem. Do czynników tych należą: indywidualne opracowywanie celów i metod terapeutycznych (tj. zindywidualizowanie terapii), zajęcia w formacie jeden terapeuta – jedno dziecko; ciągłość i kompleksowość oddziaływań (tj. zajęcia odbywające się regularnie i cyklicznie), uczenie wg programu opracowanego na potrzeby dzieci z autyzmem, dostosowanie środowiska do potrzeb osoby z autyzmem, zapewnienie wyraźnej struktury otoczenia, podejście funkcjonalne do zachowań trudnych/niepożądanych, planowane wdrożenie dziecka do środowiska przedszkolnego/szkolnego, nacisk na generalizowanie nabytych umiejętności oraz włączanie rodziny dziecka z autyzmem do terapii.

Historia Fundacji Krok po Kroku

Kliknij i poznaj historię Fundacji Krok po Kroku.