Złączone ręce kilku osób, potwierdzające gotowość do współpracy. W tle kolorowe puzzle.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny oraz Fundacja Krok po Kroku powstały aby pomagać osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności ze spektrum autyzmu, oraz ich rodzinom. Oferujemy terapię z wykorzystaniem metod i technik o udowodnionej naukowo skuteczności. Wspieramy zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, w tym rodziny naszych klientów. Oferujemy usługi szkoleniowe oraz wsparcie dla placówek edukacyjnych i terapeutycznych.

Terapeutyczny punkt przedszkolny

Krok po Kroku – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę i kompleksową terapię, opartą o metody Stosowanej Analizy Zachowania, kilkunastu uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oprócz tego oferuje wsparcie dla rodziców poprzez umożliwienie im odbywania regularnych obserwacji pracy terapeutycznej oraz szkolenia do wdrażania obserwowanych działań w domu.

Krok po Kroku – fundacja

Fundacja realizuje swoje cele przez:

  • wspieranie i współpracę z instytucjami i ośrodkami, które stwarzają dzieciom z zaburzeniami rozwoju najkorzystniejsze warunki do pełnego rozwoju,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji, wydawanie biuletynów, książek dotyczących terapii dzieci z autyzmem,
  • merytoryczną i doradczą opiekę nad profesjonalistami pracującymi z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzicami,
  • działalność charytatywną na rzecz rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju,
  • podejmowanie działań na rzecz obrony interesów i praw dzieci z zaburzeniami rozwoju,
  • stworzenie warunków do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku 6-12 lat.

Od 2009 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Status fundacji: